Biviši uposlenici Odsjeka

Na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, u periodu od njegovog osnivanja pa do danas, su dio svog radnog vijeka su proveli i sljedeći profesori, asistenti, laboranti:

  1. Prof. dr. Jugoslav Stahov,
  2. Prof. dr. Ahmo Čolić,
  3. Prof. dr. Refik Fazlić,
  4. Prof. dr. Hrustem Smailhodžić,
  5. Prof. dr. Mustafa Koprić,
  6. Prof. dr. Feriz Adrović,
  7. Prof. dr. Mirza Hadžimehmedović,
  8. Prof. dr. Smajo Sulejmanović,
  9. Mirsada Tinjić, viši laborant.