Edukacija u fizici – program

Spisak predmeta na studiju Edukacija u fizici na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U upotrebi od akademske 2018/19. godine. [Program za prve dvije godine je identičan na Edukaciji i Primijenjenoj fizici].

Studijski Program Fizika – Preuzmi .pdf

Oznake: P-Broj sati predavanja, A-Auditorne/Računske vježbe, L-Laboratorijske vježbe, ECTS-Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova

I GODINA I semestar II semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Opća fizika 1 4-4-0 9
Diferencijalni i integralni račun 2-3-0 6
Eksperimentalna fizika 1 2-0-2 5
Uvod u računare 2-0-2 5
Opća hemija 3-1-0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 0-0-2 0
Opća fizika 2 4-4-0 9
Matematička analiza 1 3-3-0 7
Eksperimentalna fizika 2 2-0-2 5
Linearna algebra 2-2-0 5
Primjena računara u fizici 2-0-1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 0-0-2 0
Ukupno obaveznih 13-8-4 30 13-9-3 30
II GODINA III semestar IV semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Opća fizika 3 4-4-0 9
Matematička analiza 2 2-2-0 5
Eksperimentalna fizika 3 2-0-2 5
Klasična mehanika 1 2-2-0 5
Matematičke metode fizike 1 3-2-0 6
Opća fizika 4 4-4-0 9
Eksperimentalna fizika 4 2-0-2 5
Klasična mehanika 2 2-2-0 5
Matematičke metode fizike 2 3-2-0 6
Softverski paketi u fizici 2-0-2 5
Ukupno obaveznih 13-10-2 30 13-8-4 30
III GODINA V semestar VI semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Elektrodinamika 1 3-2-0 6
Kvantna mehanika 1 3-2-0 6
Statistička fizika i termodinaika 2-2-0 5
Fizika atoma 3-2-0 6
Psihologija 2-1-0 4
Izborni predmet E1 2-1-0 3
Fizika čvrstog stanja 1 3-2-1 7
Elektrodinamika 2 2-2-0 6
Kvantna mehanika 2 3-3-0 7
Savremeni izvori energije i ekologija 2-1-0 3
Pedagogija 2-1-0 4
Izborni predmet E2 2-1-0 3
Ukupno obaveznih 13-9-0 27 12-9-1 23
Dopunski krediti 2-1-0 3 2-1-0 7
UKUPNO 15-10-0 30 14-10-1 30
IZBORNI PREDMETI
Oznaka predmeta Naziv predmeta
E11 Elektronika
E12 Didaktika nastave fizike
E21 Osnovi geofizike
E22 Vođenje pedagoške dokumentacije
IV GODINA VII semestar VIII semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Fizika čvrstog stanja 2 3-2-1 7
Historija fizike 2-0-0 2
Fizika molekula 2-1-0 4
Eksperimentalne metode savremene fizike 3-0-2 6
Metodika nastave fizike 3-2-0 6
Izborni predmet E3 2-2-0 5
Nuklearna fizika 3-2-1 6
Fizika elementarnih čestica 3-2-0 5
Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka u fizici 2-1-1 4
Astronomija i astrofizika 2-0-0 2
Metodička praksa nastave fizike 2-0-2 5
Praktikum metodike nastave fizike 2-0-2 4
Završni rad 4
Ukupno obaveznih 13-5-3 25 14-5-6 30
Dopunski krediti 2-2-0 5
UKUPNO 15-7-3 30 14-9-2 30
IZBORNI PREDMETI
Oznaka predmeta Naziv predmeta
E31 Primjena računara u nastavi fizike
E32 Nastavna sredstva i pomagala u fizici