Primijenjena fizika – program

Spisak predmeta na studiju Primijenjene fizike na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U upotrebi od akademske 2018/19. godine. [Program za prve dvije godine je identičan na Edukaciji i Primijenjenoj fizici].

Studijski Program Fizika – Preuzmi .pdf

Oznake: P-Broj sati predavanja, A-Auditorne/Računske vježbe, L-Laboratorijske vježbe, ECTS-Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova

I GODINA I semestar II semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Opća fizika 1 4-4-0 9
Diferencijalni i integralni račun 2-3-0 6
Eksperimentalna fizika 1 2-0-2 5
Uvod u računare 2-0-2 5
Opća hemija 3-1-0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 0-0-2 0
Opća fizika 2 4-4-0 9
Matematička analiza 1 3-3-0 7
Eksperimentalna fizika 2 2-0-2 5
Linearna algebra 2-2-0 5
Primjena računara u fizici 2-0-1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 0-0-2 0
Ukupno obaveznih 13-8-4 30 13-9-3 30
II GODINA III semestar IV semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Opća fizika 3 4-4-0 9
Matematička analiza 2 2-2-0 5
Eksperimentalna fizika 3 2-0-2 5
Klasična mehanika 1 2-2-0 5
Matematičke metode fizike 1 3-2-0 6
Opća fizika 4 4-4-0 9
Eksperimentalna fizika 4 2-0-2 5
Klasična mehanika 2 2-2-0 5
Matematičke metode fizike 2 3-2-0 6
Softverski paketi u fizici 2-0-2 5
Ukupno obaveznih 13-10-2 30 13-8-4 30
III GODINA V semestar VI semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Elektrodinamika 1 3-2-0 6
Kvantna mehanika 1 3-2-0 6
Statistička fizika i termodinaika 2-2-0 5
Fizika atoma 3-2-0 6
Medicinska radijaciona fizika 2-1-0 4
Izborni predmet P1 2-1-0 3
Fizika čvrstog stanja 1 3-2-1 7
Elektrodinamika 2 2-2-0 6
Kvantna mehanika 2 3-3-0 7
Savremeni izvori energije i ekologija 2-1-0 3
Izborni predmet P2 2-1-0 4
Izborni predmet P3 2-1-0 3
Ukupno obaveznih 13-9-0 27 10-8-1 23
Dopunski krediti 2-1-0 3 4-2-0 7
UKUPNO 15-10-0 30 14-10-1 30
IZBORNI PREDMETI
Oznaka predmeta Naziv predmeta
Kompjutaciona fizika Fizika materijala … Fizika zračenja
P1 Programiranje 1 Uvod u nanonauke Odabrana poglavlja fizike zračenja
P2 Elektronika Fizika dielektrika Biofizika
P3 Programiranje 2 Uvod u fiziku novih materijala Biološki efekti zračenja
IV GODINA VII semestar VIII semestar
Predmet P-A-L ECTS P-A-L ECTS
Fizika čvrstog stanja 2 3-2-1 7
Historija fizike 2-0-0 2
Fizika molekula 2-1-0 4
Eksperimentalne metode savremene fizike 3-0-2 6
Izborni predmet P4 3-2-0 6
Izborni predmet P4* 3-1-1 6
Izborni predmet P5 2-2-0 5
Nuklearna fizika 3-2-1 6
Fizika elementarnih čestica 3-2-0 5
Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka u fizici 2-1-1 4
Astronomija i astrofizika 2-0-0 2
Izborni predmet P6 2-2-0 5
Izborni predmet P6* 2-1-1 5
Izborni predmet P7 2-2-0 4
Završni rad 4
Ukupno obaveznih 10-3-3 19 10-5-2 21
Dopunski krediti 5-4-0 11 4-4-0 9
Dopunski krediti* 5-3-1 11 4-3-1 9
UKUPNO 15-7-3 30 14-9-2 30
UKUPNO* 15-6-4 30 14-8-3 30

* – Odnosi se na predmete: Dozimetrija i zaštita od zračenja, Fizika u medicinskoj dijagnostici i terapiji

IZBORNI PREDMETI
Oznaka predmeta Naziv predmeta
Kompjutaciona fizika Fizika materijala … Fizika zračenja
P4 Kompjutaciona fizika 1 Fizička karakterizacija materijala *Dozimetrija i zaštita od zračenja
P5 Vizualizacija podataka u fizici Osnove fizike kondenzovane materije Radioaktivna kontaminacija i dekontaminacija
P6 Kompjutaciona fizika 2 Supraprovodljivost *Fizika u medicinskoj dijagnostici i terapiji
P7 Numerički eksperiment u nuklearnoj fizici Fizika tankih slojeva Radiofarmaceutici