knjige

Treći upisni rok u akademsku 2020/21

Na Univerzitetu u Tuzli organizovan je treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka. Na Prirodno-matematičkom fakultetu ostalo je još upražnjenih mjesta na svim odsjecima, pa i na Odsjeku za fiziku (8 mjesta koja se finansiraju iz Budžeta TK i 10 mjesta za studente koji se sami finansiraju).

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 15.09. do 18.09. 2020. godine.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
Kandidati su u obavezi prijaviti se i elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu:

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije.

Uz prijavu na konkurs je obavezno priložiti:
Prijavni obrazac u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
Kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara:
• svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
• svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,
• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
• uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda ili potvrdu nadležnog ministarstva obrazovanja da je taj postupak u toku.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica može se pogledati se na web stranici Univerziteta: www.untz.ba

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta putem kontakt telefona +387 (0)35 320 864 i putem e-mail adrese stpmf@untz.ba.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *